Pretraži katalog knjižnice ili web stranicu

Županijska matična služba

Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice

Gradska knjižnica i čitaonica Pula obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice na području Istarske županije sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021). Zadaću matične djelatnosti obavlja matična razvojna služba koja surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove kulture, ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja, osnivačima knjižnica na području matičnosti, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama, kao i drugim knjižnicama, ustanovama i pojedincima koji djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, muzeologije, dokumentacije i informacijskih službi.

Temeljna je funkcija županijske matične narodne knjižnice unapređenje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i mreže knjižnica na području Istarske županije. Županijska matična služba obavlja sljedeće poslove:

  • provodi stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica u županiji
  • prati poslovanje, stanje i potrebe knjižnica
  • koordinira i nadzire unos statističkih podataka narodnih i školskih knjižnica u županiji u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica
  • savjetodavno pomaže knjižnicama i osnivačima u rješavanju organizacijskih problema, ustroju novih odjela i službi
  • izrađuje analize stanja u knjižnicama i njihov stupanj usklađenosti sa standardima te o tome izvješćuje nadležne institucije
  • daje stručno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje odnosno početak rada knjižnica 
  • surađuje u projektiranju i opremi prostora narodnih i školskih knjižnica
  • organizira savjetovanja, seminare i druge oblike stalnog stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja
  • obavlja druge poslove sukladno Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

Kontakt

Narodne knjižnice

Voditeljica: Vanja Fornazar, dipl. knjiž.
Telefon: 052 300 412
E-mail: vanja.fornazar@gkc-pula.hr

Školske knjižnice

Voditeljica: Liana Diković, dipl. knjiž.
Telefon: 052 300 402 ; 052 300 410
E-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr